Verkoopsvoorwaarden Link Inc

Link Inc bv, Dendermondesteenweg 530, 9070 Destelbergen, BE 0758.382.424, info@linkinc.be, www.linkinc.be

Elke bestelling bij Link Inc is onderworpen aan deze algemene voorwaarden. Eventuele eigen algemene voorwaarden van de opdrachtgever/klant worden uitgesloten. Tenzij anders vermeld op de bestelbon geeft de klant stilzwijgend zijn akkoord bij bestelling van producten of diensten.

Facturatie en betaling

De factuur is betaalbaar binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de datum van verzending ervan, behoudens andersluidende overeenkomst.

Iedere factuur wordt geacht aanvaard te zijn bij gebreke van schriftelijke betwisting bij aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na verzending van de factuur. Na afloop van deze termijn wordt de factuur geacht onherroepelijk en zijn geheel aanvaard te zijn door de klant, met de erin vermelde bedragen, producten en diensten, zodat geen verder protest tegen de factuur meer mogelijk is.

Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen.

Het gedeeltelijk gebruik/inontvangstname/stilzwijgende aanvaarding van de geleverde goederen of diensten heeft eveneens de aanvaarding van het geheel tot gevolg. Gebreken aan een deel van de geleverde goederen of diensten geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.

Elke factuur die niet op de vervaldag betaald is zal, van rechtswege, worden verhoogd met een bedrag gelijk aan 10% met een minimum van € 50, bij wijze van forfaitaire en onverminderbare schadeloosstelling. Eveneens zal de klant vanaf dat ogenblik een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn aan de intrestvoet overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties.

In geval van niet-betaling op de vervaldag van één factuur zal voor alle facturen waarvan de betaling niet is geschied voor de vervaldag, de toegestane termijn vervallen. Al deze facturen zijn onmiddellijk invorderbaar.

Link Inc BV behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald; dan wel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, waartoe zij in zulk geval het recht heeft zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn doch met de mogelijkheid aanvullende schadevergoeding te vorderen.

Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant.

 

Offertes

De prijzen in offertes opgegeven, kennen een geldigheidsduur van 30 dagen, behoudens andersluidende vermelding op de offerte.

De klant/opdrachtgever erkent en aanvaardt dat haar akkoord met de offerte op enigerlei wijze, onder andere via e-mail, aan Link Inc BV volstaat als aanvaarding van de offerte waarop de overeenkomst geacht wordt gesloten te zijn, zelfs zonder fysieke ondertekening van de offerte.

Wanneer de lonen en/of prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien overeenkomstig voormelde prijsstijgingen.

Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

Alle bij de offerte gevoegde of in het kader van de overeenkomst overgemaakte studies, projecten, tekeningen, foto’s, afbeeldingen, concepten en alle andere inlichtingen of documenten blijven onze eigendom. Wanneer de opdracht, om gelijk welke reden, niet wordt uitgevoerd of niet kan worden uitgevoerd, dienen deze onmiddellijk terug aan ons te worden overhandigd. Elk gebruik of nabootsing welke er dan van zou worden gemaakt, geeft ons het recht, ten titel van forfaitaire schadevergoeding om de volledige prijs welke in de offerte werd aangegeven, te vorderen.

 

Verwerking persoonsgegevens

Voor de uitoefening van de haar toevertrouwde opdrachten, verwerkt Link Inc de persoonsgegevens van klanten en derden. Deze gegevens worden noodzakelijkerwijze door de klant verstrekt, bij gebreke waaraan de opdracht niet kan worden aangenomen. De gegevens worden op vertrouwelijke wijze verwerkt. Derden (met uitzondering van IT-serviceproviders en softwareleveranciers in het kader van de levering van hun diensten aan Link Inc) hebben geen toegang tot deze gegevens, noch worden deze gegevens overgedragen aan derden. De gegevens van de koper mogen – behoudens schriftelijk bezwaar van de betrokkene – worden aangewend voor directe marketing doeleinden.

Link Inc verwijst in de portfolio op haar website en andere commerciële documenten naar gerealiseerde projecten. Daarbij vermeldt zij alleen algemeen bekende gegevens, zoals de naam en de aard van het project, met een verwijzing naar de opdrachtgever/ klant of een link naar diens website, mits toestemming van de opdrachtgever/klant.

De klant kan zijn persoonsgegevens onder meer raadplegen, verbeteren of wijzigen door een gedagtekende, ondertekende brief te richten tot Link Inc.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, computerbestanden, software, documentatie, redactionele creaties en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Link Inc en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Link Inc of diens leveranciers.

De opdrachtgever mag er behoudens tegenstrijdig beding vóór of na levering van het werk, de afgifte niet van eisen.

De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. Het afstaan van reproductierechten kan evenwel door een afzonderlijke overeenkomst worden geregeld.

De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen.

Wanneer de klant beelden gebruikt die door Link Inc werden aangekocht in functie van een specifiek project, kan Link Inc niet verantwoordelijk worden gesteld – door de eigenaar van deze beelden – voor dit gebruik vanwege de klant.

De klant zal aanduidingen van Link Inc of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

 

Periodieke opdrachten – opzegging

De opdrachtgever kan de leverancier het uitvoeren van een opdracht van periodieke aard, d.i. een opdracht met op regelmatige tijden terugkerende deelopdrachten, slechts ontnemen mits eerbiediging van de hierna bepaalde opzeggingstermijnen (alle bedragen excl. Btw). Hetzelfde geldt voor overeenkomsten die expliciet worden aangemerkt als overeenkomst van onbepaalde duur.

Bij niet naleving van de termijnen zal de opdrachtgever de leverancier vergoeden voor al de geleden schade en winstderving gedurende de niet nageleefde periode.

Opzeggingstermijn:

  • 3 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer tot € 7500;
  • 6 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van € 7501 tot € 20000;
  • 10 maanden voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer van € € 20001 tot € 30000;
  • 1 jaar voor een opdracht van periodieke aard met een jaarlijks omzetcijfer vanaf € 30 001.

 

Het jaarlijkse omzetcijfer is het bedrag dat Link Inc jaarlijks verkrijgt of kan verkrijgen uit de overeenkomst (excl. BTW). Indien geen volledig afgerond jaar wordt bereikt voor de opdracht, dienen de cijfers verhoudingsgewijs te worden geprojecteerd op twaalf maanden. Indien meerdere jaren nodig zijn voor de opdracht, betreft het jaarlijks omzetcijfer het jaarlijks gemiddelde van de omzet.

 

Leveringen

De door ons opgegeven leverings- of uitvoeringsdatum is slechts een aanwijzing en, hoewel zorgvuldig berekend, niet bindend.

Laattijdige leveringen of uitvoeringen kunnen geen aanleiding geven tot herroeping van de bestellingen of opdracht, noch tot boetes of schadevergoedingen van welke aard ook en welke ook de verantwoordelijkheden wezen.

Goederen of diensten worden geleverd zoals omschreven in de factuur of bestelbon.

Goederen worden vervoerd op kosten en op risico van de koper.

De geleverde goederen blijven eigendom van Link Inc zolang de ‘volledige prijs’ (hoofdsom, kosten en intresten) niet betaald is. Dit eigendomsvoorbehoud brengt met zich mee dat Link Inc, bij onbetaalde, vervallen, facturen gerechtigd is de goederen terug te eisen, terwijl dat de ‘volledige prijs’ eveneens verschuldigd blijft, desgevallend ten titel van schadevergoeding.

Onder geen enkele omstandigheid kan onze verantwoordelijkheid worden ingeroepen voor kleurverschillen, verschillen in zetting of lay-out of enig ander verschil tussen het door ons opgemaakte project en de definitieve uitvoering.

 

Aansprakelijkheid

In geen geval kan de opdrachtgever ons aansprakelijk stellen voor elke schade, winstderving, gebrek aan resultaat of ander gevolg welke de uitvoering van de opdracht met zich mee zou brengen behoudens in geval van bewezen opzet of zware fout. In zulk geval is de aansprakelijkheid echter beperkt tot de waarde/prijs van de opdracht waar het schadegeval betrekking op heeft.

Elk verhaal ingesteld door derden zoals de overheid, beroeps- of consumentenverenigingen, consumenten, handelaars en anderen uit hoofde van door ons uitgevoerde opdrachten, treffen enkel de opdrachtgever en kunnen in geen geval onze aansprakelijkheid in het gedrang brengen.

Elke niet uitvoering of laattijdigheid in onze hoofde uit oorzaak van overmacht, kan in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst.

Onder overmacht dient, onder meer doch niet beperkt hiertoe, te worden verstaan: staking, lockout, oorlog of oorlogsdaad, opstand, stilstand van onze kantoren of deze van de opdrachtgever, tekortkoming van de leveranciers, vervoermoeilijkheden, economische of politieke omwentelingen of elke andere omstandigheid onafhankelijk van onze wil welke de uitvoering van de opdracht onmogelijk maakt of verlaat.

De gebreken aan de materie of de verborgen gebreken, ook de vergissingen van om het even welke aard, kunnen ons maar verplichten tot uitsluitend en alleen de vervanging van de door ons erkende defecte goederen en dat derhalve met nadrukkelijke uitsluiting van alle onkosten, vergoedingen of schadeloosstellingen dan ook.

Provisie

Zowel voor als tijdens de loop van de opdracht, behouden wij ons het recht voor, om van de opdrachtgever, de nodige provisies  of voorafbetalingen te vragen. Deze zullen later verrekend worden met de uiteindelijk te betalen prijs.

 

Onderaanneming

Wij behouden ons het recht voor, om bepaalde gedeelten van de opdracht aan derden uit te besteden of in onderaanneming te laten uitvoeren.

 

Varia

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden als ongeldig of niet uitvoerbaar gezien wordt, dan zal aan zulke bepaling (voor zover deze ongeldig of onuitvoerbaar is) geen enkel gevolg gegeven worden en zal deze geacht worden niet in deze overeenkomst te zijn opgenomen, zonder evenwel de andere artikels van deze overeenkomst ongeldig te maken. De ongeldige en niet uitvoerbare bepalingen dienen dan te worden gelezen als een geldige bepaling waarvan het resultaat zo dicht mogelijk aanleunt bij het bedoelde resultaat van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling.

 Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken bevoegd van het arrondissement waarin de zetel van Link Inc gevestigd is.