Buurtmakers zorgen voor verbinding en participatie in de kwetsbare wijken in Turnhout

Het lokaal bestuur Turnhout klopte bij ons aan met als opdracht een communicatieplan uit te werken om de meest kwetsbare wijken van de stad te bereiken.

Waarom?

Het stadsbestuur levert heel wat inspanningen om o.a. via het actieplan Kijk in de wijk de levenskwaliteit in de kwetsbare buurten te versterken, en bewoners sterker te betrekken bij het beleid en het leven in hun buurt.

Maar het is moeilijk om kwetsbare bewonersgroepen te informeren over het beleid en de projecten van de stad, het aanbod inzake sport, jeugd… tot bij hen te brengen, hen te laten participeren en zich meer verbonden te laten voelen met hun buurt.

Op pad in Turnhout

We gingen de uitdaging aan en trokken de wijken van Turnhout in om te capteren hoe de buurtbewoners naar het stadsbestuur kijken, waar ze van wakker liggen, welk aanbod voor hen van betekenis kan zijn, en waar er opportuniteiten zijn om hen te bereiken en te betrekken. We spraken met buurtcoaches, jeugdhuizen, buurtpolitie, … maar ook met diverse stadsdiensten en de communicatiedienst van stad Turnhout.

Daaruit bleek dat er niet alleen nood was aan een communicatiekanaal voor en met de buurtbewoners, maar ook aan één communicatiekanaal op stadsniveau voor de vele (professionele) buurt-actoren. Bij dit alles hoort een regierol voor de dienst communicatie, om coherente communicatie te verzekeren.

Buurtmakers actief in elke wijk

Met het concept Buurtmakers werden deze noden ingevuld: de laagdrempelige buurtkrant BuurtNieuws brengt niet alleen de inwoners, maar ook de vele actoren actief in de wijken, en het stadsbestuur samen rond één verbindend project.

Het BuurtNieuws wordt gemaakt voor en door de buurtbewoners. Inwoners worden persoonlijk aangesproken door één van de buurtactoren om mee te werken, en zo Buurtmaker te worden.

Wie meedoet – van senioren over winkeliers tot jongeren of nieuwkomers – kan dat duidelijk maken door de Buurtmakers-wimpel aan de gevel en het BuurtNieuws voor het raam. Zo verbinden de Buurtmakers ook visueel in het straatbeeld.

Nieuws uit de eigen buurt

Er werd bewust gekozen voor een raam- of muurkrant. De openbare ruimte is immers een belangrijk communicatiekanaal in wijken waarin het leven zich voor een groot deel in die openbare ruimte afspeelt.

In juni ’23 werd het eerste BuurtNieuws gelanceerd. De raamkrant is sterk visueel, met herkenbare beelden uit de eigen buurt en korte en activerende teksten. Elke editie brengt nieuws uit de eigen buurt, gemaakt door en voor de bewoners.